Garantiinformation

Garantiinformation för Våra Produkter

Begränsad Produktgaranti

ULTIMATE PLUSTM & STEALTHTM PPF
XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av tio (10) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Kommer Företaget att täcka defekter på ULTIMATE PLUSTM & STEALTHTM (“produkten/produkterna”) såsom: gulnanade, färgning, sprickbildning, blåsbildning och delaminering. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen är den enda möjligheten att åtgärda alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva ersättningarna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den inplastade ytan på grund av felaktig tvättteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på lackkyddsfilmen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller färgtillverkarens fel, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan.
 11. Områden som inte har ompackats efter en färg- eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

ULTIMATE PLUSTM BLACK PPF

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av tio (10) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Kommer Företaget att täcka defekter på ULTIMATE PLUSTM SVART (“produkten/produkterna”) såsom: gulnanade, färgning, sprickbildning, blåsbildning och delaminering. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen är den enda möjligheten att åtgärda alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva ersättningarna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den inplastade ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på lackskyddsfilmen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller färgtillverkarens fel, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan.
 11. Områden som inte har ompackats efter en färg- eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

XPEL Framljus Skyddsfilm

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av sju (7) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Kommer Företaget att täcka defekter på Framljus Skyddsfilm (“produkten/produkterna”) såsom: gulnanade, färgning, sprickbildning, blåsbildning och delaminering. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen är den enda möjligheten att åtgärda alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva ersättningarna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den inplastade ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på lackskyddsfilmen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller färgtillverkarens fel, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan.
 11. Områden som inte har ompackats efter en färg- eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Limiterad produktgaranti

XPEL Strålkastare Skyddsfilm

(“Bolaget”) garanterar uttryckligen ägaren att under en period av sju (7) år (“Garantiperioden”) från och med den första installationen. Företaget kommer att täcka defekter på strålkastarskyddsfilmen (“Produkten/produkterna”) såsom: gulfärgning, sprickbildning, blåsor och delaminering. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som är professionellt installerade på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer efter eget val att ta bort eller byta ut Produkten utan kostnad om Produkten inte fungerar eller inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut Produkten kommer företaget att ha en auktoriserad installatör efter eget val att ta bort och återanvänt produkten till områden som företaget bedömer efter eget gottfinnande för att omfattas av denna begränsade garanti. Bolaget kommer att täcka delar och arbetskraft. Utbytet av den defekta filmen är den exklusiva lösningen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet att reparera eller byta ut ytterligare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid reparations- eller utbytes tidpunkten, begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkten som inte fungerar på grund av ett tillverkningsfel. Alla reparerade eller utbytta produkter ska också omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte får inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Dessa är de exklusiva åtgärderna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med garantibevis, kopia av originalkvitto för produktidentifieringstäckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av det påstådda felet. För service enligt denna begränsade garanti måste du meddela den auktoriserade företagsinstalleraren som utförde installationen av produkten skriftligen, med kärandens namn, telefonnummer, adress och installationsadressen (om annan), en beskrivning av den berörda produkten och defektens art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas när den nya ägaren skickar in till företaget bevis på det ursprungliga installationsdatum. Överlåtelse av den begränsade garantin be rättar endast till den nya ägartäckningen under återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Disclaimer of Warranties

Företagets produkter måste lagras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med instruktioner från företaget, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av Bolagets guider finns tillgängliga från Bolaget på den adress som anges nedan. Du kan också få detta/dessa material genom att kontakta Företaget på +1-21 0-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com.

Denna begränsade garanti täcker inte fel som orsakas av:

 1. inte följer bolagets guide eller instruktioner. Sådana fel omfattar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. hårda rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller stötar (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller missbruk,
 2. improperlagring, installation, hantering och/eller användning av Produkten;
 3. damage som inte beror på tillverkningsfel som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. omsonbar eller oavsiktlig användning av produkt,
 5. Produkter installerade med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationen, inklusive, men inte begränsat till repor, skav, skrapsår, spånor till den inslagna ytan;
 6. Minor-förhållanden som fläckar och repor;
 7. Damage till den inslagna ytan på grund av felaktig tvättteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga tvättverktyg som kan orsaka nötning eller av tredje part som inte godkänts av företaget;
 8. Skratches, scuffs, scrapes, chips to the wrapped surface;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de lämnas att torka på strålkastarskyddsfilmen kan lämna en fläck, vattenfläckar är inte täckta;
 10. Damage orsakad av kollision, oavsiktlig skada, vandalism, brand, hagel, översvämning, ytrost, järnvägsdamm, fysisk skada, färgöverspray eller färgtillverkarens defekter, som kan omfattas av tillverkningsskyddsplanen; och
 11. Använd i icke-fordonstillämpningar.

All information eller förslag från företaget om produkterna avseende applikationer, specifikationer eller överensstämmelse med koder och standarder tillhandahålls endast för din bekväma referens och görs utan någon representation om noggrannhet eller lämplighet. Du måste verifiera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika applikation.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄRI ÄR DE ENDA GARANTIER SOM BOLAGET HAR GJORT I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM ANGES AV FÖRETAGET SKRIFTLIGEN. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM ANGES HÄRI, GÖR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN, ELLER EFTER FÖRETAGETS VAL, RETUR AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR ALLA SOM HELST RISKER NÄR DET GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE INKÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS PÅ EGEN RISK ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Limering av ansvar

INGET KRAV FRÅN KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ GOTTGÖRELSE, FÅR VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND PÅSTÅS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRETAGET VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPARE/ÄGARE I SKADESTÅND, AVTAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFBARA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHETER, FÖRLUST AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ GOD VILJA ELLER RYKTE, ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM DET HADE KUNNAT FÖRUTSES OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE FÖRUTSES, I SAMBAND MED, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNING, LEVERANS, SERVICE, ANVÄNDNING ELLER FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS HÄRUNDER, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT NÅGON TREDJE PART MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Kontaktinformation
Eventuella frågor om denna begränsade garanti bör ställas till:

XPEL, Inc.

618 W Solnedgång Rd
San Antonio, TX 78216
Attention: Garantiavdelning

Phone: +1-210-678-3700
Registrera garanti: www.xpel.com/register
Kontaktform: https://xpeleu.se/kontakta-oss

Garantinformation

VIKTIGT: Läs hela denna Begränsade Garanti (ej överförbar) innan du köper eller installerar XPEL:s fönsterfilmer för kommersiellt bruk och bostäder. Genom att installera eller använda XPEL Technologies Corp. (“XPEL”) VISION-fönsterfilmer bekräftar du att denna begränsade garanti är en del av försäljningsvillkoren.

GARANTITÄCKNING

XPEL garanterar att professionellt sålda och installerade XPEL® VISION fönsterfilmer för kommersiella och privata ändamål (“Produkterna”) är fria från följande.

Fel i material och utförandet av installation: avskalning, bubblande, porlande, sprickbildning, limfel, delaminering och dementalisering. XPEL garanterar inte några andra förhållanden eller skador på produkterna än de förhållanden som beskrivs i denna begränsade garanti. Garantiperioderna varierar och anges i schemat på baksidan av denna begränsade garanti. OBSERVERA VIKTIGA UNDANTAG OCH KRAV PÅ FÖRHANDSGODKÄNNANDE SOM ANGES PÅ BAKSIDAN AV DETTA DOKUMENT.

GARANTI FÖR GLASBROTT

Med undantag för det undantag som anges nedan täcker denna begränsade garanti för produkterna glasbrott på grund av termisk påfrestning. XPEL förbehåller sig rätten att låta en lokal representant som XPEL väljer inspektera det eller de drabbade fönstren innan krav godkänns. Vid godkännande av en reklamation enligt XPEL:s eget gottfinnande kommer XPEL att betala för utbyte av glasenhet upp till ett maximum av 500$ per fönster.

FEL PÅ FÖRSEGLINGAR PÅ DUBBLA GLASRUTOR

Med undantag för det undantag som anges nedan, omfattar denna begränsade garanti förseglingssfel på dubbla glasenheter, om och endast om kunden har och tillhandahåller XPEL en fönstertillverkarens garanti mot förseglingssfel som är giltig och inte har upphört att gälla vid tidpunkten för anspråket. XPEL förbehåller sig rätten att låta en lokal representant som XPEL väljer inspektera fönstret (n) innan en eventuell reklamation godkänns. För godkända anspråk garanterar XPEL endast mot fel på förseglingen under den återstående perioden av fönstertillverkarens garanti eller den tidsperiod som anges på baksidan, beroende på vilken period som är kortast. Om XPEL godkänner en fordran enligt XPEL:s eget gottfinnande kommer XPEL att betala för byte av glasenhet upp till ett belopp på högst 500$ per fönster.

UNDANTAG; XPELS MÖJLIGHET ATT TA BORT FILM.

Denna begränsade garanti omfattar inte skador som orsakats av felaktig installation av produkten, felaktig användning av produkten, felaktig skötsel, rengöring eller underhåll av produkten, onormala förhållanden, missbruk, felaktig användning, normalt slitage, olyckor, avsiktlig skada av något slag, felaktiga eller otillåtna reparationer eller andra handlingar eller defekter som inte är relaterade enbart till material- eller installationsfel. Byggnader som tidigare har haft brister i förseglingar eller termiska glasbrott är inte berättigade till skydd för glasbrott eller brister i förseglingar. Om flera fel uppstår på en eller flera fönster med film förbehåller sig XPEL rätten att ta bort all XPEL fönsterfilm och ersätta kunden endast med beloppet för den ursprungliga filminstallationen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Denna begränsade garanti erbjuds endast till den ursprungliga köparen vid tidpunkten för installation av produkten. Denna begränsade garanti får inte överföras, säljas eller överlåtas. Hyreslägenheter betraktas som kommersiella fastigheter. Denna begränsade garanti upphör automatiskt vid försäljning, överlåtelse eller byte av hyresförhållande i en fastighet. Vid giltiga garantianspråk kommer XPEL att låta en auktoriserad XPEL-installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som XPEL efter eget gottfinnande bedömer omfattas av denna begränsade garanti, och XPEL kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen, inklusive delar och arbete, är den exklusiva hjälpen för alla Produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Betalning för arbetskostnader som omfattas av denna begränsade garanti kommer att ske direkt till den auktoriserade XPEL-installatören och beräknas med hjälp av den täckningsgrad som XPEL publicerat.

ANSVARSFRISKRIVNING

Det finns inga garantier som sträcker sig längre än beskrivningen på framsidan, och det finns inte heller några garantier om lämplighet för ett visst ändamål eller säljbarhet som gäller för produkterna. Denna tillverkargaranti omfattar inte anpassade produkter, felaktig eller dålig installation av produkterna, vilket inkluderar men inte är begränsat till, skrapning, trimning och mätning. Tillverkaren ska under inga omständigheter vara ansvarig för någon förlust eller skada, inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta skador eller följdskador, utom i de fall som uttryckligen anges i detta dokument. Denna begränsade garanti ges i stället för alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, och är ogiltig om produkten har utsatts för missbruk, felaktig installation och/eller vård. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på delstat eller provins.

ANSVARSFRISKRIVNING; TILLÄMPNING AV LAG

DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG LÄNGRE ÄN BESKRIVNINGEN PÅ FRAMSIDAN AV DETTA DOKUMENT, OCH DET FINNS INTE HELLER NÅGRA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET SOM GÄLLER FÖR PRODUKTERNA. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OMFATTAR INTE ANPASSADE PRODUKTER. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE HELLER FELAKTIG ELLER DÅLIG INSTALLATION AV PRODUKTERNA, VILKET INKLUDERAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL SKRAPNING, TRIMNING OCH MÄTNING. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER OMFATTAR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI INTE, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA XPEL ELLER NÅGON AUKTORISERAD XPEL-INSTALLATÖR VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA OCH ÅTGÄRDER SOM BESKRIVS OVAN ÄR DE EXKLUSIVA GARANTIER OCH ÅTGÄRDER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA OCH DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GES I STÄLLET FÖR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. XPEL FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA XPELS ANSVAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET PRIS SOM BETALATS FÖR PRODUKTEN. DENNA BESTÄMMELSE SÄTTER EN ÖVRE GRÄNS FÖR DET EVENTUELLA SKADESTÅNDSBELOPP SOM PRODUKTENS ÄGARE KAN FÅ TILLBAKA FÖR ALLA ANSPRÅK OCH ORSAKER TILL TALAN. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

FÖR ATT GÖRA ETT GARANTIANSPRÅK

Denna begränsade garanti är produktägarens enda och exklusiva rättsmedel. För att lämna in ett garantianspråk måste du först, inom den begränsade garantiperioden, lämna in detta garantikort och en kopia av ditt ursprungliga kvitto för produkten som identifierar täckningsområden, tillsammans med en detaljerad beskrivning av det påstådda felet till den auktoriserade XPEL-installatör som utförde installationen av produkten, eller i händelse av att du inte kan kontakta den ursprungliga auktoriserade XPEL-installatören, till XPEL på adressen nedan. Alla garantianspråk måste innehålla kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadressen (om den är annan). Alla garantianspråk måste godkännas av XPEL, och XPEL har ensam behörighet och rätt att avgöra om alla anspråk är giltiga. XPEL förbehåller sig rätten att avslå anspråk som inte uppfyller kriterierna eller som på annat sätt är uteslutna enligt ovan. För mer information om denna begränsade garanti, ring det avgiftsfria telefonnummer som anges nedan.

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

LÖSNING AV TVISTER

Genom att installera eller använda produkten samtycker du till att använda, och ska endast använda, det tvistlösningsförfarande som anges här för att hävda alla anspråk, orsaker till talan eller krav som härrör från eller är relaterade till produkten eller denna begränsade garanti. För det första ska du inom den begränsade garantiperioden skriftligen underrätta XPEL om den specifika handling och/eller underlåtenhet som utgör grunden för ditt anspråk avseende produkten och/eller ditt påstående om att XPEL inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna begränsade garanti. XPEL ska ha minst trettio (30) dagar på sig efter mottagandet av din skriftliga anmälan för att granska ditt påstående, och under denna tid är det förbjudet för dig att vidta ytterligare rättsliga åtgärder. Du måste använda detta förfarande som ett villkor för att kunna vidta andra rättsliga åtgärder eller rättsmedel. Det skriftliga meddelande som krävs enligt detta informella tvistlösningsförfarande måste skickas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

För det andra, om ditt krav eller din invändning inte har lösts inom trettio (30) dagar efter att XPEL har mottagit ditt skriftliga meddelande ovan, kommer alla krav, orsaker till talan eller krav som uppstår från eller är relaterade till produkten eller denna begränsade garanti att bli föremål för obligatorisk, god tro-medling som ska äga rum i San Antonio, Texas, USA vid en tidpunkt som båda parter kan komma överens om, eller på en annan plats som XPEL, efter eget gottfinnande, skriftligen godkänner. Sådan medling måste hållas inom sextio (60) dagar efter det datum då du skriftligen meddelar XPEL den specifika handling och/eller underlåtenhet som utgör grunden för ditt krav avseende Produkten och/eller ditt påstående att XPEL inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna begränsade garanti. Ditt deltagande i god tro i en sådan medling är ett villkor för att inleda eller lämna in ett skiljedomsförfarande eller ett rättsligt förfarande mot XPEL. För det tredje, om sådan medling inte lyckas, kommer alla krav, orsaker till talan eller krav som uppstår från eller är relaterade till produkten eller denna begränsade garanti att bli föremål för bindande skiljedom som administreras av JAMS. Genom att installera eller använda produkten samtycker du till att den exklusiva och obligatoriska platsen och platsen för alla skiljeförfaranden som uppstår ur eller är relaterade till produkten eller denna begränsade garanti ska vara i San Antonio, Texas, USA, såvida inte XPEL skriftligen, efter eget gottfinnande, går med på att genomföra ett sådant skiljeförfarande i en annan plats eller på en annan plats. Du får väcka talan mot XPEL i en domstol med behörig jurisdiktion endast för att verkställa en eventuell skiljedom i ett skiljeförfarande som genomförs i enlighet med denna begränsade garanti. Med det enda undantaget för din rätt att verkställa en skiljedom enligt vad som anges här, genom att installera eller använda produkten, samtycker du till följande: (1) avstå från all rätt att hävda eller upprätthålla tvister mot XPEL i någon domstol, tribunal eller något utländskt eller internationellt forum, och (2) avstå från all rätt till en rättegång med jury.

SERIER FILM KOMMERSIELL BOSTÄDER GLASBROTT FÖRSEGLINGSFEL**

SerierFilmKommersiellBostäderGlasbrottFörseglingsfel
Solar SeriesClear View series, Neutral series, Metallic series10 ÅrBegränsad Livslängd5 år3 år
Safety & Security4, 7, 8, 12 och 15 mm Klar10 ÅrBegränsad Livstid5 år3 år
Solar Safety8 mm Silver, 8 mm Neutral10 ÅrBegränsad livslängd5 år3 år
ExteriorSilver 20, Bronze 353 år3 årIngaInga
DecorativeFrost, White out, Black out5 år5 årIngaInga

SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR FÖR GARANTIN FÖR GLASBROTT OCH FEL PÅ FÖRSEGLINGAR.

Många tillämpningar av XPEL-film är automatiskt täckta för glasbrott i enlighet med ovanstående schema. Vissa mörkare filmer och vissa typer av glas är dock inte täckta om inte ett skriftligt godkännande har erhållits från XPEL före installationen. Vissa kombinationer av film och glas kräver förhandsgodkännande eller är uteslutna. (Se tabell över Film och Glas för detaljer)

OBS: OM GLASET BYTS UT AV KUNDEN INNAN HAN/HON GÖR ETT GARANTIANSPRÅK FÖR GLASBROTT ELLER FEL PÅ FÖRSEGLINGEN UPPHÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ATT GÄLLA, SÅVIDA DET INTE FÖRELIGGER EN FARLIG SITUATION SOM KRÄVER ETT OMEDELBART BYTE, I VILKET FALL KUNDEN MÅSTE TA ETT ELLER FLERA FOTOGRAFIER SOM TYDLIGT VISAR GLASBROTTET ELLER FELET PÅ FÖRSEGLINGEN INNAN HAN/HON BYTER UT FÖNSTRET. KUNDEN MÅSTE LÄMNA IN INFORMATION SOM STYRKER DEN FARLIGA SITUATIONEN OCH DET/DE NÖDVÄNDIGA FOTOGRAFIET/ERNA TILLSAMMANS MED VARJE GARANTIANSPRÅK.

Begränsad Produktgaranti

RXTM Antimikrobiell Skyddsfilm För Ytor

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen för personlig eller icke-kommersiell användning under en period av fem (5) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka defekter på XTM Filmen (“produkten/produkterna”) såsom: gulnande, sprickbildning och delaminering. För kommersiell användning, under en period av två (2) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka defekter på RXTM Filmen (“produkten/produkterna”) såsom: gulnande, sprickbildning och delaminering. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen är den enda möjligheten att åtgärda alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva ersättningarna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den inplastade ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på lackskyddsfilmen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller färgtillverkarens fel, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan.
 11. Områden som inte har ompackats efter en färg- eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

LUX PLUS, LUX-M, ZEUS, MPD & ASP PPF

XPEL, Inc. (“Företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av tio (10) år (“Garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka defekter på LUX PLUS, LUX-M, ZEUS, MPD och ASP (nedan kallade “produkten/produkterna”) såsom gulnande, färgning, sprickbildning, blåsbildning och delaminering. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen är den enda möjligheten att åtgärda alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva ersättningarna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den inplastade ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på lackskyddsfilmen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller färgtillverkarens fel, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan. Områden som inte har ompackats efter en färg- eller karosserireparation;
 11. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

Exklusiva Distributören, ET, i Kina

Begränsad Produktgaranti

PROTEX PPF

XPEL, Inc. (“Företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av tio (10) år (“Garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka defekter på PROTEX PPF (“produkten/produkterna”) såsom: färgning, sprickbildning, blåsbildning och delaminering. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen är den enda möjligheten att åtgärda alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva ersättningarna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på företagets webbplats www.xpel.com.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den inplastade ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på lackskyddsfilmen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller färgtillverkarens fel, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan.
 11. Områden som inte har ompackats efter en färg- eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

Exklusiva Distributören, ET, i Kina

Begränsad Produktgaranti

ARMORTM

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att, på vertikala ytor under en period av fyra (4) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka defekter på ARMORTM (“produkten/produkterna”) såsom sprickbildning, avskalning, blåsbildning och delaminering. På icke vertikala ytor under en period av två (2) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen Företaget kommer att täcka defekter på följande ARMORTM (“produkten/produkterna”), såsom sprickbildning, avskalning, blåsbildning och delaminering. Ytor definieras i denna begränsade garanti nedan. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget kommer att täcka delar och arbete. Utbyte av den defekta filmen är den enda möjligheten att åtgärda alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva ersättningarna för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den inplastade ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på ARMORTM kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller färgtillverkarens fel, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan.
 11. Områden som inte har ompackats efter en färg- eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Definitioner av Ytor

Vertikal exponering, ytan av ARMORTM är mindre än eller lika med 10 grader från vertikal nivå. Icke-vertikal exponering: ytan på ARMORTM är större än 10 grader från vertikal nivå.

ARMORTM vertikal och icke-vertikal exponering

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

FUSION PLUSTM LACK & PPF

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av fyra (4) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka fordonens färg med FUSION PLUSTM LACK & PPF (“produkten/produkterna”) mot: oxidering, förlust av glans, UV-skador, insektspåverkan, färgblekning, surt regn och färgkalkning. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget täcker reservdelar och den auktoriserade installatören ansvarar för installationsarbetet. Återbetalning av kostnaden för produkten eller utbyte av den defekta beläggningen är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska Företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de Produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika Produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Den högsta ersättningskostnad som företaget betalar ska vara den lägsta av kostnaderna för ytbehandlingen eller 1000 $. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com/fusion-plus.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive men inte begränsat till repor, skrapningar och stenskott på den målade ytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den beläggda ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Repor, skrapor, stenskott på den målade ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på lacken och/eller PPF > kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, stenar, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg eller fel från fordonstillverkaren, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan, och Områden som inte har fått en ny beläggning efter en färg eller karosserireparation;
 11. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Årliga Kontroller

Årliga kontroller måste utföras av en XPEL-certifierad installatör inom trettio (30) dagar före eller efter installationsdatumet för applikationen eller sista servicedatumet. Om kontrollen inte genomförs inom den föreskrivna tiden ogiltigförklaras den begränsade garantin. Eventuella avgifter som XPEL-certifierade installatörer tar ut kommer att debiteras ägaren för att utföra den årliga inspektionen, inklusive, men inte begränsat till, utvändig tvätt, sanering och kontroll. Spara bevis på alla kontroller, eftersom de måste tillhandahållas om du har ett problem som rör den begränsade garantin.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

FUSION PLUSTM HJUL & BROMSOK

XPEL, Inc. (“Företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av tre (3) år (“Garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka fordonets hjul och bromsok med FUSION PLUSTM HJUL & BROMSOK “Produkten/produkterna”) mot: förlust av glans och fläckar orsakade av miljöföroreningar. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget täcker reservdelar och den auktoriserade installatören ansvarar för installationsarbetet. Återbetalning av kostnaden för produkten eller byte av den defekta beläggningen är de enda rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Den högsta ersättningskostnad som företaget betalar ska vara den lägsta av kostnaderna för beläggningen av ytan eller 500$. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com/fusion-plus.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive, men inte begränsat till, bristande klarlack, virvelmärken, repor, skrapningar, stenskott på hjulets och bromsokets yta;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den beläggda ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Virvelmärken, repor, skavningar, skrapningar, stenskott på hjul- och bromsoksytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på hjulet och/eller bromsoket och/eller den keramiska beläggningen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, stenar, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg, bromsdamm eller tillverkarens fel på hjul och/eller bromsok, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan; och
 11. Områden som inte har fått en ny beläggning efter en färg eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Årliga Kontroller

Årliga kontroller måste utföras av en XPEL-certifierad installatör inom trettio (30) dagar före eller efter installationsdatumet för applikationen eller sista servicedatumet. Om kontrollen inte genomförs inom den föreskrivna tiden ogiltigförklaras den begränsade garantin. Eventuella avgifter som XPEL-certifierade installatörer tar ut kommer att debiteras ägaren för att utföra den årliga inspektionen, inklusive, men inte begränsat till, utvändig tvätt, sanering och kontroll. Spara bevis på alla kontroller, eftersom de måste tillhandahållas om du har ett problem som rör den begränsade garantin.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

FUSION PLUSTM GLAS

XPEL, Inc. (“Företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av två (2) år (“Garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka fordonets glas med FUSION PLUSTM GLAS (“produkten/produkterna”) mot: förlust av hydrofobicitet och missfärgning från miljöföroreningar. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget;

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen ägaren att FUSION PLUSTM GLAS (“produkten/produkterna”) under en period av två (2) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen kommer att skydda bilens glas mot förlust av hydrofobicitet och missfärgning från miljöföroreningar. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget täcker reservdelar och den auktoriserade installatören ansvarar för installationsarbetet. Återbetalning av kostnaden för produkten eller byte av den defekta beläggningen är de enda rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Den högsta ersättningskostnad som företaget betalar ska vara den lägsta av kostnaderna för beläggningen eller 500$. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com/fusion-plus.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive, men inte begränsat till, bristande klarlack, virvelmärken, repor, skrapningar, stenskott på glasytan;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den beläggda ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Virvelmärken, repor, skavningar, skrapningar, stenskott på glasytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på glasytan och/eller den keramiska beläggningen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, , rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg, bromsdamm eller tillverkarens fel på glas, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan; och
 11. Områden som inte har fått en ny beläggning efter en färg eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Årliga Kontroller

Årliga kontroller måste utföras av en XPEL-certifierad installatör inom trettio (30) dagar före eller efter installationsdatumet för applikationen eller sista servicedatumet. Om kontrollen inte genomförs inom den föreskrivna tiden ogiltigförklaras den begränsade garantin. Eventuella avgifter som XPEL-certifierade installatörer tar ut kommer att debiteras ägaren för att utföra den årliga inspektionen, inklusive, men inte begränsat till, utvändig tvätt, sanering och kontroll. Spara bevis på alla kontroller, eftersom de måste tillhandahållas om du har ett problem som rör den begränsade garantin.

Definition av Termer

Förlust av hydrofobicitet bestäms av en plan ytas förmåga att avfukta; en betydande minskning måste anges i ett exempel i samband med garantianspråk.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

FUSION PLUSTM PLAST & LISTER

XPEL, Inc. (“Företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av ett (1) år (“Garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka fordonets plast och lister på FUSION PLUSTM PLAST & LISTER (“produkten/produkterna”) mot: miljöföroreningar, fläckar och blekning. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget täcker reservdelar och den auktoriserade installatören ansvarar för installationsarbetet. Återbetalning av kostnaden för produkten eller utbyte av den defekta beläggningen är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska Företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de Produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika Produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Den högsta ersättningskostnad som företaget betalar ska vara den lägsta av kostnaderna för ytbehandlingen eller 250$. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com/fusion-plus.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Om operatören anses ha varit försumlig eller underlåtit att underhålla plastlisten på rätt sätt;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den belagda ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Virvelmärken, repor, skavningar, skrapningar, stenskott på ytan;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på på plast och/eller lister eller keramisk beläggning kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg, eller defekter hos tillverkaren av plast och/eller lister, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan; och
 11. Områden som inte har fått en ny beläggning efter en färg eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Årliga Kontroller

Årliga kontroller måste utföras av en XPEL-certifierad installatör inom trettio (30) dagar före eller efter installationsdatumet för applikationen eller sista servicedatumet. Om kontrollen inte genomförs inom den föreskrivna tiden ogiltigförklaras den begränsade garantin. Eventuella avgifter som XPEL-certifierade installatörer tar ut kommer att debiteras ägaren för att utföra den årliga inspektionen, inklusive, men inte begränsat till, utvändig tvätt, sanering och kontroll. Spara bevis på alla kontroller, eftersom de måste tillhandahållas om du har ett problem som rör den begränsade garantin.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

FUSION PLUSTM Klädsel

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen ägaren att under en period av två (2) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka fordonets invändiga ytor med FUSION PLUSTM KLÄDSEL (“produkten/produkterna”) såsom mattor, tyg, läder och/eller vinyl mot blekning och icke avtagbara fläckar. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installerats professionellt på det sätt som företaget rekommenderar.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget täcker reservdelar och den auktoriserade installatören ansvarar för installationsarbetet. Återbetalning av kostnaden för produkten eller byte av den defekta beläggningen är de enda rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Den högsta ersättningskostnad som företaget betalar ska vara den lägsta av kostnaderna för beläggningen eller 250$. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com/fusion-plus.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Om operatören anses ha varit försumlig eller underlåtit att underhålla mattan, tyget, lädret och/eller vinylen på rätt sätt;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den belagda ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Skador på invändiga ytor före applicering;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på den inre ytan och/eller den keramiska beläggningen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, fysisk skada, övermålning av färg, eller tillverkarens fel på mattor, tyg, läder och/eller vinyl, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan; och Alcantara och mockatyg.
 11. Områden som inte har fått en ny beläggning efter en färg eller karosserireparation;
 12. Användning på andra områden än fordon.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Årliga Kontroller

Årliga kontroller måste utföras av en XPEL-certifierad installatör inom trettio (30) dagar före eller efter installationsdatumet för applikationen eller sista servicedatumet. Om kontrollen inte genomförs inom den föreskrivna tiden ogiltigförklaras den begränsade garantin. Eventuella avgifter som XPEL-certifierade installatörer tar ut kommer att debiteras ägaren för att utföra den årliga inspektionen, inklusive, men inte begränsat till inredningsdetaljer, dammsugning och kontrollen. Spara bevis på alla kontroller, eftersom de måste tillhandahållas om du har ett problem som rör den begränsade garantin.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Begränsad Produktgaranti

FUSION PLUSTM MARIN

XPEL, Inc. (“företaget”) garanterar uttryckligen till ägaren att under en period av tre (3) år (“garantiperioden”) från och med datumet för den första installationen. Företaget kommer att täcka vattenfarkostens fabriksmålning på FUSION PLUSTM MARIN (“produkten/produkterna”) mot: miljöföroreningar, förlust av glans och UV-skador. Denna begränsade garanti gäller endast för företagets produkter som installeras professionellt på det sätt som rekommenderas av företaget.

Företaget kommer, efter eget gottfinnande, att ta bort eller ersätta produkten utan kostnad om produkten inte fungerar som garanterat enbart på grund av ett tillverkningsfel inom garantiperioden, med förbehåll för de undantag som anges i denna begränsade garanti. Om företaget väljer att byta ut produkten kommer företaget att låta en auktoriserad installatör av sitt val ta bort och återanvända produkten på områden som företaget efter eget gottfinnande anser omfattas av denna begränsade garanti. Företaget täcker reservdelar och den auktoriserade installatören ansvarar för installationsarbetet. Återbetalning av kostnaden för produkten eller byte av den defekta beläggningen är de enda rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti. Under hela garantiperioden ska företagets skyldighet när det gäller reparation eller utbyte vidare begränsas till reparation eller utbyte med de produkter som är tillgängliga vid tidpunkten för reparationen eller utbytet, ska begränsas till reparation eller utbyte av endast den specifika produkt som går sönder på grund av ett tillverkningsfel. Den högsta ersättningskostnad som företaget betalar ska vara den lägsta av kostnaderna för beläggningen eller 1000$. Varje reparerad eller utbytt produkt ska också fortsätta att omfattas av garantiperioden, och varje reparation eller utbyte ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden på något sätt eller starta en ny garantiperiod. Detta är de exklusiva rättsmedlen för alla produkter som omfattas av denna begränsade garanti.

Du kan få täckning enligt denna begränsade garanti genom att förse företaget med ett bevis på garantin, en kopia av originalkvittot för produkten som identifierar täckningsområdena, tillsammans med en detaljerad beskrivning av den påstådda defekten. För service enligt denna begränsade garanti måste du skriftligen meddela din auktoriserade installatör på företaget som utförde installationen av produkten, med angivande av kravställarens namn, telefonnummer, adress och installationsadress (om den är annan), en beskrivning av den berörda produkten och felets art.

Denna begränsade garanti kan endast överlåtas om den nya ägaren lämnar in ett bevis till företaget på det ursprungliga installationsdatumet. Överföring av den begränsade garantin ger endast den nya ägaren rätt till täckning för återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsfriskrivning För Garantier

Företagets produkter måste förvaras, hanteras, installeras, användas och underhållas i enlighet med de instruktioner som företaget tillhandahåller, och denna begränsade garanti är villkorad av att alla sådana instruktioner följs. Kopior av företagets anvisningar finns tillgängliga hos företaget på den adress som anges nedan. Du kan också få tag på detta material genom att kontakta företaget på +1-210-678-3700 eller på Bolagets hemsida på www.xpel.com/fusion-plus.

Denna Begränsade Garanti täcker inte defekter som orsakas av:

 1. bristande efterlevnad av företagets manual eller instruktioner. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, exponering för fysiskt missbruk, inklusive, men inte begränsat till kemiskt missbruk (t.ex. starka rengöringsmedel och lösningsmedel), termiskt missbruk eller chock (t.ex. överdriven värme eller kyla) eller felaktig användning;
 2. Felaktig förvaring, installation, hantering och/eller användning av produkten;
 3. skador som inte beror på tillverkningsfel och som uppstår medan produkten är i kundens ägo;
 4. orimlig eller oavsiktlig användning av produkten;
 5. Produkter som installerats med kända eller synliga tillverkningsfel vid installationstillfället, inklusive, men inte begränsat till, bristande klarlack, virvelmärken, repor, skrapningar och flisor på vattenfarkostens yta;
 6. Mindre allvarliga skador såsom fläckar och repor;
 7. Skador på den belagda ytan på grund av felaktig tvätteknik, automatiska biltvättar eller felaktiga rengöringsverktyg som kan orsaka slitage eller av tredje part som inte är auktoriserad av företaget;
 8. Virvelmärken, repor, skrapningar och flisor på vattenfarkostens yta;
 9. Vattenfläckar – vattenfläckar orsakas av mineralavlagringar, som om de torkar på vattenfarkostens yta och/eller den keramiska beläggningen kan lämna en fläck, vattenfläckar täcks inte;
 10. Skador orsakade av kollision, olycksfall, vandalism, brand, hagel, översvämning, rost på ytan, rälsdamm, fysisk skada, övermålning av färg, eller tillverkarens defekter på farkoster, som kan omfattas av tillverkarens skyddsplan, och
 11. Områden som inte har belagts på nytt efter reparation eller byte av glas.
 12. Kommersiella och/eller baken på fiskebåtar omfattas inte.
 13. Vattenlinjen och områden under vattenlinjen omfattas inte.
 14. Gångområden och områden för hantering av fisk omfattas inte.
 15. Användning på andra områden än vattenfarkostrar.

All information eller alla förslag från företaget om produkterna avseende användning, specifikationer eller överensstämmelse med normer och standarder tillhandahålls endast för att underlätta för dig och görs utan någon som helst garanti för riktighet eller lämplighet. Du måste kontrollera och testa lämpligheten av all information om produkterna för din specifika användning.

DE GARANTIER SOM ANGES HÄR ÄR DE ENDA GARANTIER SOM FÖRETAGET GER I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. FÖRETAGET KAN INTE OCH GÖR INGA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖLJANDE, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. PRODUKTER SOM SÄLJS AV FÖRETAGET SÄLJS ENDAST ENLIGT DE SPECIFIKATIONER SOM FÖRETAGET SKRIFTLIGEN HAR FASTSTÄLLT. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES HÄR LÄMNAR FÖRETAGET INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FÖRETAGETS ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI ÄR REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED KRAVEN, ELLER ENLIGT FÖRETAGETS VAL, ÅTERLÄMNANDE AV PRODUKTEN OCH ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. KÖPAREN TAR PÅ SIG ALL RISK VAD GÄLLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DE KÖPTA PRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ANVÄNDS ENSKILT ELLER I KOMBINATION MED ANDRA PRODUKTER ELLER ÄMNEN.

Begränsning Av Ansvar

INGA KRAV AV KÖPAREN/ÄGAREN AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KRAV PÅ ERSÄTTNING, SKA VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DE PRODUKTER FÖR VILKA SKADESTÅND BEGÄRS. FÖRETAGET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN/ÄGAREN PÅ GRUND AV SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, BEROENDE, LAGSTADGADE, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV TID, FÖRLUST AV INTÄKTER, OLÄGENHET, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADA PÅ VÄLVILJA ELLER RYKTE ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM KÖPAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS, I SAMBAND MED, TILL FÖLJD AV ELLER TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGEN, LEVERANSEN, SERVICEN, ANVÄNDNINGEN ELLER DEN FÖRLORADE ANVÄNDNINGEN AV DE PRODUKTER SOM SÄLJS ENLIGT DETTA AVTAL, ELLER FÖR KÖPARENS ANSVAR GENTEMOT TREDJE MAN MED AVSEENDE PÅ DETTA.

Årliga Kontroller

Årliga kontroller måste utföras av en XPEL-certifierad installatör inom trettio (30) dagar före eller efter installationsdatumet för applikationen eller sista servicedatumet. Om kontrollen inte genomförs inom den föreskrivna tiden ogiltigförklaras den begränsade garantin. Eventuella avgifter som XPEL-certifierade installatörer tar ut kommer att debiteras ägaren för att utföra den årliga inspektionen, inklusive, men inte begränsat till, utvändig tvätt, dekontaminering och kontroll samt ny applicering av beläggning i ett enda skikt. Spara bevis på alla kontroller, eftersom de måste tillhandahållas om du har ett problem som rör den begränsade garantin.

Kontaktuppgifter
Alla frågor om denna Begränsade Garanti ska ställas till:

XPEL, Inc.

3251 I-35
San Antonio, TX 78219
Attention: Garantiavdelningen
Telefon: +1-210-678-3700
Registrera Garanti: www.xpel.com/register
Kontaktformulär: Kontakta Oss

Meddelande om att lämna webbplatsen

Du är på väg att lämna webbplatsen! Klicka på “Fortsätt” nedan om du vill gå till XPEL.com, en engelskspråkig webbplats. Om du inte vill lämna webbplatsen stänger du det här meddelandet.

Tack!

Din förfrågan har skickats och mottagits. Vänligen ge oss 24 timmar för att svara. Om du behöver ringa oss, kan du nå oss på +310134675547.